สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเป็น องค์ประธาน งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสวูนิเพล็กซ์ (SWUNIPLEX) และศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
   
 
 
เว็บนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ? ดีมาก ปานกลาง ควรปรับปรุง
Copyright © 2010 Srinakharinwirot University. All rights reserved.